ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ motostop.gr

Προοίμιο
Το παρόν καθορίζει τους Όρους Χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.motostop.gr (στο εξής «Ιστοσελίδα») από την εταιρεία BrainSoft Software (στο εξής «Εταιρεία»). Όπου αναφέρεται ο όρος “χρήστης” νοούνται τα άτομα που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα, και με τον όρο “μέλος” νοούνται τους χρήστες που εγγράφονται στην Ιστοσελίδα μέσω της αίτησης μέλους ή χρησιμοποιώντας λογαριασμούς άλλων συνεργαζόμενων ιστοσελίδων (όπως “facebook”, “google plus” κλπ)
Η χρήση των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα υπηρεσιών προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και τη συμμόρφωσή με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία.
Η Εταιρεία με τους όρους αυτούς δεν εγγυάται πως η πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη , συνεχής και ασφαλής, καθώς η λειτουργία της Ιστοσελίδας είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Προβαίνει όμως όλες τις απαραίτητες προληπτικές ενέργειες και λαμβάνει δικλίδες ασφαλείας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών και μελών.

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και εγγραφή μελών
Η συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ανά πάσα στιγμή η Εταιρεία μπορεί να αποκλείσει επ αόριστο την πρόσβαση σε χρήστες ή να διαγράψει μέλη της Ιστοσελίδας , εάν παραβιαστεί οποιοσδήποτε από τους όρους αυτούς.
Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρεία κατά την εγγραφή τους ορίζονται ως «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες» και η ευθύνη για την ακρίβεια τους βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που τις παρέχει. Τα προσωπικά στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Πρέπει να μην είναι παραπλανητικά, να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση προϊόντων , η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.
  2. Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας)
  3. Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί εσκεμμένα να οδηγήσει σε χρήση προσωπικών δεδομένων (ή στοιχείων επικοινωνίας) χωρίς άδεια ή να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και στο σύστημα γενικότερα. Επίσης , δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων , υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή των Εταιρειών που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
Η αποδοχή των όρων του παρόντος παρέχει πλήρη εξουσιοδότηση στην Εταιρεία για έλεγχο και χρήση των παραπάνω πληροφοριών , ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή χρήση τους και να αποφεύγονται πιθανές παραβάσεις . Η Εταιρεία δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.
H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, του χρήστη και των μελών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας.
Εάν χρήστης ή μέλος διαφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών και μελών της, προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, εκτός κα αν αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές ή εφόσον ο χρήστης ή μέλος συμφωνήσει ως προς αυτό αφού ερωτηθεί από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας ή από αυτοματοποιημένα συστήματα ενημέρωσης και επιβεβαίωσης χρήσης στοιχείων (όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις αγγελιών μεταχειρισμένων, ή δημοσίευσης στοιχείων της μοτοσυκλέτας του χρήστη). Ο χρήστης, επισκέπτης ή μέλος της Ιστοσελίδας μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα, μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας , προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Εάν κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας κάποιος χρήστης της Ιστοσελίδας δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβάνεται και η παροχή λανθασμένων στοιχείων εγγραφής) , υπάρχει δυνατότητα να ανασταλεί ή να απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρείας.
Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Τέλος, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας

Λειτουργία υπηρεσίας
Οι πληροφορίες που αναμεταδίδονται από την Ιστοσελίδα στους χρήστες της για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτήν, έχουν καθαρά ενημερωτικό σκοπό και χαρακτήρα. Προκύπτουν μετά από έρευνα σε ιστοσελίδες και διαφημιστικά φυλλάδια κατασκευαστών, , περιοδικά, ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, διαδικτυακά άρθρα και αυτόπτη έλεγχο και για το λόγο αυτό η Ιστοσελίδα σε φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των μεταδιδόμενων αυτών πληροφοριών. Η Εταιρία ενημερώνει συνεχώς τα στοιχεία αυτά, και επιτρέπει στους χρήστες ή στα μέλη που αναγνωρίζουν λάθη να επικοινωνούν μαζί της , ώστε να προβεί στη διόρθωση των λαθών αυτών έπειτα και από δική της , αντίστοιχη έρευνα. Η Εταιρεία δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.
Η Ιστοσελίδα αδυνατεί να παρέμβει , στο περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων, στις οποίες παρέχει απευθείας πρόσβαση και ως εκ τούτου, βέβαια , δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει κάποια εγγύηση για το περιεχόμενό αυτών των ιστοσελίδων ή διευθύνσεων. Για το λόγο αυτό συνίσταται στους χρήστες της Ιστοσελίδας, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των κατασκευαστών των προϊόντων προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των λαμβανομένων πληροφοριών και για εκτενέστερη ενημέρωση ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος επιλογής τους.
Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης (προϊόν - τιμή – εταιρεία κατασκευής ) εξαρτάται από την σωστή χρήση λέξεων-κλειδιά καθώς και από την περιγραφή του προϊόντος από τις επίσημες ιστοσελίδες των προϊόντων και την Ιστοσελίδα.

Αξιολογήσεις προϊόντων
Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογήσουν προϊόντα που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα. Η αξιολόγηση των μοτοσυκλετών από τους χρήστες γίνεται θέτοντας από κανένα ως πέντε αστέρια στις κατηγορίες χαρακτηριστικών που διαθέτει η Ιστοσελίδα (Εμφάνιση/Στυλ, Τιμή, Χαρακτηριστικά, Επιδόσεις, Cool, Σχέση τιμής/αξίας, Ποιότητα) Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων εμφανίζονται ως ο μέσος όρος της γνώμης των χρηστών / μελών για τα αντίστοιχα προϊόντα και η Εταιρία δεν τροποποιεί ούτε φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα αυτά. Τα μέλη δεν μπορούν να αξιολογήσουν το ίδιο προϊόν παραπάνω από μια φορά.

Τελικές Διατάξεις
Τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας ανήκουν στην Εταιρεία, ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.
Σε καμιά περίπτωση η Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη ή οι χρήστες του συνεπεία της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων μελών του.
Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των μελών ή χρηστών της Ιστοσελίδας, που αφορά στη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι η Εταιρεία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι ο ζημιωθείς χρήστης ή μέλος φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.
Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Ρόδου και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Όροι χρήσης για τα μέλη
Η εγγραφή στην ιστοσελίδα είναι εντελώς δωρεάν και τα μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα στοιχεία και υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Ειδικότερα, τα μέλη μπορούν να καταγράψουν και να δημοσιεύσουν τα στοιχεία / χαρακτηριστικά των μοτοσυκλετών τους στο σύστημα της Ιστοσελίδας , μπορούν να λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσφορές από εμπόρους της περιοχής τους που να σχετίζονται με τη μοτοσυκλέτα τους και προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα κοινοποίησης φωτογραφιών της μοτοσυκλέτας τους , που τα ίδια να έχουν τραβήξει.( Είναι δηλαδή απαραίτητο να έχουν τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών αυτών )Τέλος, τα μέλη μπορούν να επιλέξουν να εμφανίσουν την μοτοσυκλέτα τους και σε άλλους χρήστες αλλά και να την εμφανίσει ως αγγελία προς πώληση.
Τα μέλη έχουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα να καταγράψουν υπενθυμίσεις σχετικές με τη μοτοσυκλέτα τους (όπως για παράδειγμα αγορά ασφάλειας, ΚΤΕΟ, σέρβις κλπ) . Καταγράφοντας τέτοιες υπενθυμίσεις δίνεται η ευκαιρία σε εμπόρους στην περιοχή των μελών να ενημερώνονται για την εγγραφή αυτή και να μπορούν να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος κάποια προσφορά στο μέλος για τις υπηρεσίες που χρειάζεται. Για το λόγο αυτό σε εμπόρους της περιοχής του μέλους θα γνωστοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που το μέλος δεν επιθυμεί να λαμβάνει προσφορές ή να αποστέλλονται τα στοιχεία του σε εμπόρους της περιοχής του , έχει δικαίωμα σε κάθε υπενθύμιση να αποεπιλέξει την επιλογή έγκρισης ενημέρωσης.
Τα μέλη έχουν την δυνατότητα καταγραφής εξόδων και εσόδων που αφορούν την μοτοσυκλέτα ή τις μοτοσυκλέτες που έχουν εισάγει στην ιστοσελίδα, οι πληροφορίες αυτές είναι απόρρητες προς τρίτους και η Εταιρία δεσμεύεται ότι θα λάβει όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να προστατευτούν αυτές οι πληροφορίες .
Η Εταιρία δεν δεσμεύεται για την προστασία του λογαριασμού του μέλους και δεν μπορεί να προστατεύσει τις πληροφορίες που έχει εισάγει κάποιο μέλος δημιουργώντας το λογαριασμό του σε περίπτωση που το μέλος έχει εν αγνοία του εγκατεστημένο κακόβουλο λογισμικό που έχει υποκλέψει τους κωδικούς πρόσβασης του καθώς και σε περίπτωση εισόδου στο λογαριασμό ενός μέλους από τρίτο , στον οποίο το μέλος μπορεί να έχει γνωστοποιήσει τους κωδικούς πρόσβασης του. Επίσης η Εταιρία δεν μπορεί να προστατεύσει τον λογαριασμό του μέλους σε περίπτωση που κακόβουλο λογισμικό στο δίκτυο του μέλους (εσωτερικό ή wifi) υποκλέψει τους κωδικούς εισόδου του μέλους.
Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μελών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στους γενικούς όρους χρήσης της Ιστοσελίδας.
Κατά την εγγραφή την μοτοσυκλέτας τους στο σύστημα της Ιστοσελίδας τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη μοτοσυκλέτα τους , αναφέροντας συνοπτικά την εμπειρία τους με το συγκεκριμένο προϊόν και τυχόν παρατηρήσεις ή αξιολογικές κρίσεις γι’ αυτήν. Το περιεχόμενο της αξιολόγησης αυτής θα πρέπει να είναι προσωπική, πρωτότυπη δημιουργία του εκάστοτε χρήστη, χωρίς να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να διαγράψει περιεχόμενο το οποίο αποδεδειγμένα ανήκει σε τρίτους και το οποίο έχει δημοσιευθεί σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την αυθεντικότητα των κειμένων τους, τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν:
  1. Δημοσίευση δεσμού που κατευθύνει αμέσως ή εμμέσως τους χρήστες σε κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα
  2. Δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, εκτός των νόμιμων σχετικών προωθητικών ενεργειών που διοργανώνουν και επιβλέπουν οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας και η Εταιρεία.
  3. Αναφορά σε άλλο χρήστη ή μέλος χωρίς την έγκρισή του.
Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα., κατά την απόλυτη κρίση τους, να επιλέγουν τον τρόπο εμφάνισης των παραπάνω αξιολογήσεων (μερικώς ή ολικώς), είτε να διαγράφουν το κείμενο ή μέρος αυτού , ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε να επικοινωνούν με το συντάκτη για να τον ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα μέρη του.
Διεύθυνση / Επικοινωνία: Ασγούρου, Ρόδος - Τηλ: +44(0)7555303846 Ώρες Γραφείου: 09:00 - 16:00 Δευτέρα - Παρασκευή
Ιστοσελίδα & Τεχνολογίες:BrainSoft Software & Έρευνα Αγοράς: Intellidense

Address / Contact: Asgourou, Rhodes Greece - Tel: +44(0)7555303846 Hours: 09:00 - 16:00 Monday to Friday
Website & Technologies by: BrainSoft Software, Market Research by Intellidense